सबै कक्षा र विषयका शिक्षक निर्देशिकाहरू एकै ठाउँमा (नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार)

Class 4 English TG

 

 

  कक्षा ४ को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको शिक्षक निर्देशिका

 

  Class 6 English TG

 

 कक्षा ६ को नेपाली विषयको शिक्षक निर्देशिका

 

Class 7 English TG

 

कक्षा ७ को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको शिक्षक निर्देशिका

 

 कक्षा ९ को गणित विषयको शिक्षक निर्देशिका

 

कक्षा ९ को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको शिक्षक निर्देशिका
कक्षा ४ को नेपाली विषयको शिक्षक निर्देशिका कक्षा ७ को नेपाली विषयको शिक्षक निर्देशिका कक्षा ९ को नेपाली विषयको शिक्षक निर्देशिका

Post a Comment

Previous Post Next Post